تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره روز های برگزاری
WRITING PRO‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
خدمات تهیه رزومه و SOP‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
5,000,000 ریال
Online Course Full Package AC‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران
11,690,000 ریال
Online Course Full Package GT‎
1398/10/10
-658/01/0-79
تهران
9,590,000 ریال
Online Course Grammar‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران
1,390,000 ریال
Online Course Writing Task 1 AC‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران
2,590,000 ریال
Online Course Writing Essay Types‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران
1,950,000 ریال
Online Course WrSp-Structure‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران
3,310,000 ریال
Online Course WrSp-Vocabulary‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران
4,710,000 ریال
SPEAKING‎
1398/03/21
1398/03/22
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
READING‎
1398/03/19
1398/03/19
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
LISTENING‎
1398/03/18
1398/03/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
IELTS Four Corners‎
1398/03/14
1398/03/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
12,890,000 ریال
4,5,6,7
Writing Task 2‎
1398/03/07
1398/03/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال