تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
SPEAKING‎
1398/03/21
1398/03/22
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
READING‎
1398/03/19
1398/03/19
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
LISTENING‎
1398/03/18
1398/03/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 2‎
1398/03/07
1398/03/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
READING‎
1398/02/31
1398/02/31
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 1GT‎
1398/02/29
1398/02/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Life skills‎
1398/02/28
1398/02/28
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
LISTENING‎
1398/02/21
1398/02/21
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
SPEAKING‎
1398/02/17
1398/02/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
READING‎
1398/02/10
1398/02/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 1AC‎
1398/02/08
1398/02/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
WRITING PRO‎
1398/02/03
1398/02/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,290,000 ریال
Writing Task 2‎
1398/02/03
1398/02/04
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Life skills‎
1398/01/31
1398/01/31
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
READING‎
1398/01/27
1398/01/27
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
LISTENING‎
1398/01/24
1398/01/24
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing-Task2‎
1398/01/08
1398/01/08
شیراز
2,690,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Speaking‎
1398/01/07
1398/01/07
شیراز
2,690,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.