تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره روز های برگزاری
Workshop Speaking‎
1398/12/20
1398/12/21
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop LifeSkills‎
1398/12/17
1398/12/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task 2 Essentials‎
1398/12/16
1398/12/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/12/13
1398/12/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/12/11
1398/12/11
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Writing Task 1AC‎
1398/12/10
1398/12/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/12/06
1398/12/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Lifeskills‎
1398/12/04
1398/12/04
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/11/30
1398/11/30
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task1 Ac‎
1398/11/20
1398/11/20
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task 2 ‎
1398/11/18
1398/11/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/11/15
1398/11/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Writing Task 1GT‎
1398/11/13
1398/11/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Speaking Workshop‎
1398/11/10
1398/11/10
رشت ( ایرسافام رشت )
2,690,000 ریال
6
Workshop Reading ‎
1398/11/08
1398/11/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/11/06
1398/11/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال