تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
WRITING PRO‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
خدمات تهیه رزومه و SOP‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
5,000,000 ریال
Writing Task 2 Essentials‎
1398/06/26
1398/06/27
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Reading ‎
1398/06/20
1398/06/20
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/06/17
1398/06/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Lifeskills‎
1398/06/16
1398/06/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/06/12
1398/06/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/06/10
1398/06/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 1 Academic‎
1398/06/03
1398/06/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Four Corners‎
1398/05/29
1398/06/01
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
12,800,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/05/22
1398/05/22
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop LifeSkills‎
1398/05/19
1398/05/19
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task 2 Essentials‎
1398/05/15
1398/05/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/05/14
1398/05/14
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 1 Academic‎
1398/05/09
1398/05/09
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Writing Task 1 General‎
1398/05/08
1398/05/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/05/06
1398/05/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/05/01
1398/05/01
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.