تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

دوره های آموزشی فعال آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان شهر هزینه دوره
Workshop LifeSkills‎
1398/12/17
1398/12/17
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task 2 Essentials‎
1398/12/16
1398/12/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/12/13
1398/12/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/12/11
1398/12/11
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Writing Task 1AC‎
1398/12/10
1398/12/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/12/06
1398/12/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Lifeskills‎
1398/12/04
1398/12/04
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/11/29
1398/11/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Writing Task1 Ac‎
1398/11/20
1398/11/20
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/11/15
1398/11/16
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Writing Task 1GT‎
1398/11/13
1398/11/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading ‎
1398/11/08
1398/11/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/11/08
1398/11/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/11/06
1398/11/06
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/11/01
1398/11/01
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop LifeSkills‎
1398/10/29
1398/10/29
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Reading ‎
1398/10/24
1398/10/24
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Task 1AC‎
1398/10/22
1398/10/22
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Speaking‎
1398/10/17
1398/10/18
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
Workshop Lifeskills ‎
1398/10/15
1398/10/15
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop WritingTask2‎
1398/10/13
1398/10/13
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال
خدمات نگارش رزومه‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,000,000 ریال
WRITING PRO‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,290,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (صبح)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی آزمون آزمایشی (ظهر)‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
700,000 ریال
مشاوره تحلیلی‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
690,000 ریال
خدمات تهیه SOP‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
5,000,000 ریال
Workshop Reading‎
1398/10/10
1398/10/10
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Workshop Grammar‎
1398/10/08
1398/10/08
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,890,000 ریال
Workshop Listening‎
1398/10/03
1398/10/03
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Reading‎
1398/09/26
1398/09/26
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,690,000 ریال
Speaking‎
1398/09/24
1398/09/25
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
3,790,000 ریال