تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به اینجا مراجعه فرمایید.

لیست آزمون های ماک آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون نوع سوال تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
M090
دوشنبه 9 اردیبهشت ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
M090
دوشنبه 9 اردیبهشت ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
M090
دوشنبه 9 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
M090
دوشنبه 9 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
S75
پنجشنبه 12 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
پنجشنبه 12 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
جمعه 13 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
جمعه 13 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
S75
جمعه 13 اردیبهشت ,1398
ساری
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
S75
جمعه 13 اردیبهشت ,1398
ساری
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
G100
دوشنبه 16 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
G100
دوشنبه 16 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
G100
دوشنبه 16 اردیبهشت ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
G100
دوشنبه 16 اردیبهشت ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
H111
جمعه 20 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
H111
جمعه 20 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
H111
شنبه 21 اردیبهشت ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
H111
شنبه 21 اردیبهشت ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
H111
یکشنبه 22 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
H111
یکشنبه 22 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
A125
پنجشنبه 26 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
A125
پنجشنبه 26 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
A125
جمعه 27 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
A125
جمعه 27 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
A125
جمعه 27 اردیبهشت ,1398
ماک اهواز (مرکز آموزش زبان پارس)
1,390,000 ریال
Assessment
General
A125
جمعه 27 اردیبهشت ,1398
ماک اهواز (مرکز آموزش زبان پارس)
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
E134
یکشنبه 29 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
E134
یکشنبه 29 اردیبهشت ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
E134
یکشنبه 29 اردیبهشت ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
E134
یکشنبه 29 اردیبهشت ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
جمعه 3 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
جمعه 3 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
دوشنبه 6 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
دوشنبه 6 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
دوشنبه 6 خرداد ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
دوشنبه 6 خرداد ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
P52
پنجشنبه 9 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
P52
پنجشنبه 9 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
P52
جمعه 10 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
P52
جمعه 10 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Analytical
Academic
Y17
دوشنبه 20 خرداد ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Analytical
General
Y17
دوشنبه 20 خرداد ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
دوشنبه 20 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
Y17
دوشنبه 20 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
T63
پنجشنبه 23 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
T63
پنجشنبه 23 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 24 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 24 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
یکشنبه 26 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
یکشنبه 26 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
یکشنبه 26 خرداد ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
یکشنبه 26 خرداد ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
جمعه 31 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
جمعه 31 خرداد ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 31 خرداد ,1398
ساری ( ملل اندیشه نگار پارس )
1,390,000 ریال
Assessment
General
جمعه 31 خرداد ,1398
ساری ( ملل اندیشه نگار پارس )
1,390,000 ریال