تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به اینجا مراجعه فرمایید.

لیست آزمون های ماک آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون نوع سوال تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
Y17
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
ساری ( ملل اندیشه نگار پارس )
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
Y17
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
ساری ( ملل اندیشه نگار پارس )
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تبریز
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
M090
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تبریز
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
E134
جمعه 1 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
E134
جمعه 1 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
E134
یکشنبه 3 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
E134
یکشنبه 3 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
H111
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
شیراز
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
H111
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
شیراز
1,790,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
V148
جمعه 8 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
V148
جمعه 8 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
P52
جمعه 8 شهریور ,1398
بوشهر ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
جمعه 8 شهریور ,1398
بوشهر ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
S75
دوشنبه 11 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
S75
دوشنبه 11 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
P52
پنجشنبه 14 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
پنجشنبه 14 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 14 شهریور ,1398
قشم ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
M090
پنجشنبه 14 شهریور ,1398
قشم ( ماک )
1,790,000 ریال
Analytical
Academic
P52
جمعه 15 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
Analytical
General
P52
جمعه 15 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
Assessment
Academic
P52
جمعه 15 شهریور ,1398
بندر عباس ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
جمعه 15 شهریور ,1398
بندر عباس ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
M090
شنبه 16 شهریور ,1398
کرج ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
M090
شنبه 16 شهریور ,1398
کرج ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
S75
شنبه 23 شهریور ,1398
اصفهان
1,790,000 ریال
Assessment
General
S75
شنبه 23 شهریور ,1398
اصفهان
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
G100
سه‌شنبه 26 شهریور ,1398
رشت ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
G100
سه‌شنبه 26 شهریور ,1398
رشت ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
T63
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
T63
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
M090
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
قزوین ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
قزوین ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 29 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 29 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
جمعه 29 شهریور ,1398
ماک اهواز ( مرکز آموزش زبان پارس )
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
جمعه 29 شهریور ,1398
ماک اهواز ( مرکز آموزش زبان پارس )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
M090
یکشنبه 31 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
M090
یکشنبه 31 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
H111
پنجشنبه 4 مهر ,1398
کرمانشاه ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
H111
پنجشنبه 4 مهر ,1398
کرمانشاه ( ماک )
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
پنجشنبه 4 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
پنجشنبه 4 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
پنجشنبه 4 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
پنجشنبه 4 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Analytical
Academic
Y17
جمعه 5 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
Analytical
General
Y17
جمعه 5 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
Assessment
Academic
E134
جمعه 5 مهر ,1398
ماک کرمان ( موسسه خانه زبان کرمان )
1,790,000 ریال
Assessment
General
E134
جمعه 5 مهر ,1398
ماک کرمان ( موسسه خانه زبان کرمان )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
شنبه 6 مهر ,1398
شیراز
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
شنبه 6 مهر ,1398
شیراز
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
G100
یکشنبه 7 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
G100
یکشنبه 7 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
H111
پنجشنبه 11 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
H111
پنجشنبه 11 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
H111
پنجشنبه 11 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
H111
پنجشنبه 11 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
H111
جمعه 12 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
H111
جمعه 12 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
دوشنبه 15 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
دوشنبه 15 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
A125
جمعه 19 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
A125
جمعه 19 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
E134
دوشنبه 22 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
E134
دوشنبه 22 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Z27
پنجشنبه 25 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
Z27
پنجشنبه 25 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
G100
جمعه 26 مهر ,1398
ماک رفسنجان ( آکادمی زبان کن دو )
1,790,000 ریال
Assessment
General
G100
جمعه 26 مهر ,1398
ماک رفسنجان ( آکادمی زبان کن دو )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 26 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 26 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
P52
دوشنبه 29 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
دوشنبه 29 مهر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
H111
پنجشنبه 2 آبان ,1398
ماک زنجان ( موسسه گویش )
1,790,000 ریال
Assessment
General
H111
پنجشنبه 2 آبان ,1398
ماک زنجان ( موسسه گویش )
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
G100
جمعه 3 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
G100
جمعه 3 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
V148
پنجشنبه 9 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
V148
پنجشنبه 9 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
V148
پنجشنبه 9 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
V148
پنجشنبه 9 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
S75
جمعه 10 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
S75
جمعه 10 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
A125
جمعه 17 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
A125
جمعه 17 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
G100
دوشنبه 20 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
G100
دوشنبه 20 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Analytical
General
M090
پنجشنبه 23 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
2,490,000 ریال
Analytical
Academic
M090
پنجشنبه 23 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
2,490,000 ریال
Assessment
Academic
H111
پنجشنبه 23 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
H111
پنجشنبه 23 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 24 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 24 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
P52
یکشنبه 26 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
یکشنبه 26 آبان ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
V148
جمعه 1 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
V148
جمعه 1 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
Z27
پنجشنبه 7 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 8 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 8 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
G100
یکشنبه 10 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
G100
یکشنبه 10 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
P52
پنجشنبه 14 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
پنجشنبه 14 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
P52
پنجشنبه 14 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
P52
پنجشنبه 14 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
Y17
جمعه 15 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
Y17
جمعه 15 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
E134
دوشنبه 18 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
E134
دوشنبه 18 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 28 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
General
M090
پنجشنبه 28 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,790,000 ریال
Assessment
Academic
S75
پنجشنبه 28 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Assessment
General
S75
پنجشنبه 28 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,790,000 ریال
Analytical
Academic
S75
جمعه 29 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال
Analytical
General
S75
جمعه 29 آذر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,490,000 ریال