تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به اینجا مراجعه فرمایید.

لیست آزمون های ماک آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
یکشنبه 28 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
یکشنبه 28 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه 28 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
یکشنبه 28 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه 2 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه 2 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه 3 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 3 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
شنبه 4 اسفند ,1397
اصفهان
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
شنبه 4 اسفند ,1397
اصفهان
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
یکشنبه 5 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 5 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 5 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 5 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 9 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 9 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Analytical
Academic
شنبه 11 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
شنبه 11 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
دوشنبه 13 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
دوشنبه 13 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
دوشنبه 13 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
دوشنبه 13 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 17 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 17 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
یکشنبه 19 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 19 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 23 اسفند ,1397
کیش
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 23 اسفند ,1397
کیش
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 24 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 24 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
پنجشنبه 22 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 22 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 22 فروردین ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 22 فروردین ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Analytical
Academic
جمعه 23 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
جمعه 23 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 25 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 25 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 25 فروردین ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 25 فروردین ,1398
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 29 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 29 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 30 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
جمعه 30 فروردین ,1398
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال