تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به اینجا مراجعه فرمایید.

لیست آزمون های ماک آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Assessment
Academic
پنجشنبه 4 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
پنجشنبه 4 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه 5 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 5 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه 7 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 7 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
یکشنبه 7 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 7 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 11 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 11 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
جمعه 12 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 12 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
شنبه 13 بهمن ,1397
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
شنبه 13 بهمن ,1397
اصفهان
1,390,000 ریال
Analytical
General
سه‌شنبه 16 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Analytical
Academic
سه‌شنبه 16 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
سه‌شنبه 16 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
سه‌شنبه 16 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 19 بهمن ,1397
ساری ( ملل اندیشه )
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 19 بهمن ,1397
ساری ( ملل اندیشه )
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 26 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
جمعه 26 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 26 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
جمعه 26 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
Academic
یکشنبه 28 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Analytical
General
یکشنبه 28 بهمن ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 28 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 28 بهمن ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 2 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 2 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 3 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
جمعه 3 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
شنبه 4 اسفند ,1397
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
شنبه 4 اسفند ,1397
اصفهان
1,390,000 ریال
Analytical
General
یکشنبه 5 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 5 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 5 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
General
یکشنبه 5 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
پنجشنبه 9 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
پنجشنبه 9 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Analytical
Academic
شنبه 11 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
شنبه 11 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
دوشنبه 13 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Analytical
General
دوشنبه 13 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
دوشنبه 13 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
دوشنبه 13 اسفند ,1397
AFTERNOON MOCK TEST
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 17 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
جمعه 17 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Analytical
General
یکشنبه 19 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
یکشنبه 19 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
جمعه 24 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال
Assessment
General
جمعه 24 اسفند ,1397
تهران -مرکز آموزش ایرسافام
1,390,000 ریال