تلفن تماس : 02188205099

پست الکترونیک : training [at] irsafam [dot] com

برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون های آزمایشی (ماک) موسسه ایرسافام  به اینجا مراجعه فرمایید.

لیست آزمون های ماک آموزشگاه
در حال ثبت نام در حال تکمیل در حال اتمام ظرفیت تکمیل شد
نوع آزمون مدل آزمون نوع سوال تاریخ محل برگزاری هزینه (ریال)
Analytical
Academic
H111
پنجشنبه 6 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,090,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Analytical
General
H111
پنجشنبه 6 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,090,000 ریال
Assessment
General
H111
جمعه 7 تیر ,1398
آکادمی زبان کن دو رفسنجان
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
H111
جمعه 7 تیر ,1398
آکادمی زبان کن دو رفسنجان
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
H111
جمعه 7 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
General
H111
جمعه 7 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
G100
دوشنبه 10 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
G100
دوشنبه 10 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
پنجشنبه 13 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 13 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
جمعه 14 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
جمعه 14 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
دوشنبه 17 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
دوشنبه 17 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
پنجشنبه 20 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
پنجشنبه 20 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
T63
پنجشنبه 20 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
T63
پنجشنبه 20 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 21 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 21 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
ظرفیت تکمیل شد.
Assessment
Academic
M090
شنبه 22 تیر ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
شنبه 22 تیر ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Analytical
General
P52
یکشنبه 23 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
2,090,000 ریال
Analytical
Academic
P52
یکشنبه 23 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
P52
یکشنبه 23 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
P52
یکشنبه 23 تیر ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
A125
پنجشنبه 3 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
A125
پنجشنبه 3 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
P52
جمعه 4 مرداد ,1398
ماک اهواز (مرکز آموزش زبان پارس)
1,390,000 ریال
Assessment
General
P52
جمعه 4 مرداد ,1398
ماک اهواز (مرکز آموزش زبان پارس)
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
A125
جمعه 4 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
A125
جمعه 4 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
E134
یکشنبه 6 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
E134
یکشنبه 6 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
دوشنبه 14 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
دوشنبه 14 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
پنجشنبه 17 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
پنجشنبه 17 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 17 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
پنجشنبه 17 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
جمعه 18 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
جمعه 18 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
G100
شنبه 19 مرداد ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
G100
شنبه 19 مرداد ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
یکشنبه 20 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
یکشنبه 20 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
G100
جمعه 25 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
G100
جمعه 25 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Analytical
Academic
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,090,000 ریال
Analytical
General
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
General
A125
پنجشنبه 31 مرداد ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
E134
جمعه 1 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
E134
جمعه 1 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
E134
یکشنبه 3 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
E134
یکشنبه 3 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
پنجشنبه 7 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
V148
جمعه 8 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
V148
جمعه 8 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
S75
دوشنبه 11 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
دوشنبه 11 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
P52
پنجشنبه 14 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
P52
پنجشنبه 14 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Analytical
Academic
P52
جمعه 15 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,090,000 ریال
Analytical
General
P52
جمعه 15 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
2,090,000 ریال
Assessment
Academic
S75
شنبه 23 شهریور ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
General
S75
شنبه 23 شهریور ,1398
اصفهان
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
T63
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
T63
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
پنجشنبه 28 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام ظهر
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
T63
جمعه 29 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
T63
جمعه 29 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
Academic
M090
یکشنبه 31 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال
Assessment
General
M090
یکشنبه 31 شهریور ,1398
تهران - مرکز آموزش ایرسافام صبح
1,390,000 ریال